Για διδακτικό προσωπικό

 

Το πρόγραμμα Erasmus+ συμβάλλει στην επίτευξη:

  • των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συμπεριλαμβανομένου του πρωταρχικού στόχου της που αφορά την εκπαίδευση
  • των στόχων του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020»), συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων σημείων αναφοράς
  • της βιώσιμης ανάπτυξης των χωρών εταίρων στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • των συνολικών στόχων του ανανεωμένου πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)
  • του στόχου της ανάπτυξης ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό, και ιδίως στον μαζικό αθλητισμό, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας της ΕΕ για τον αθλητισμό και
  • της προαγωγής των ευρωπαϊκών αξιών σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Για την επίτευξη των στόχων του, το πρόγραμμα Erasmus+ υλοποιεί τις ακόλουθες τρεις βασικές δράσεις:

Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων

Βασική Δράση 2: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών

Βασική Δράση 3: Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της αρμόδιας υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_enκαθώς και τον ιστότοπο της Εθνικής Μονάδας του Προγράμματος  Erasmus+ στην Ελλάδα (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών): http://www.iky.gr/erasmusplus


Για Συντονιστές Τμημάτων

Erasmus+ guide
Information on the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) 
Υπουργική απόφαση για το ECTS
Απόφαση Συγκλήτου για ECTS και σύναψη συμφωνιών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για διδασκαλία ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ή σε προσωπικό επιχειρήσεων να διδάξει σε ένα συνεργαζόμενο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Η κινητικότητα του προσωπικού για σκοπούς διδασκαλίας δύναται να αφορά οποιαδήποτε θεματική ενότητα/ ακαδημαϊκό κλάδο. Παρακαλούμε δείτε τη σχετική προκήρυξη, οδηγίες, κριτήρια και τα σχετικά έντυπα:(Για ακαδημαϊκούς που θέλουν να μετακινηθούν για επιμόρφωση να ακολουθήσουν το παρακάτω σύνδεσμο:http://www.uoc.gr/intrel/cat15/cat15.html ):

 

 

*Αναφορικά με την παραπάνω προκήρυξη δίνεται προθεσμία στα Ακαδημαϊκά Τμήματα έως την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016, προκειμένου να αποστείλουν τις αποφάσεις τους στα Τμήματα Διεθνών Σχέσεων.

 

 

Πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για διδασκαλία ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

 

Πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για διδασκαλία ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

Τελ. ενημέρωση 05/10/2016