Διεθνής Κινητικότητα

 

Η δράση αυτή συμβάλλει στη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Χώρες Εταίρους και αντανακλά στους στόχους, τις προτεραιότητες και αρχές  της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

  • Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ανώτατης εκπαίδευσης της Ευρώπης και στήριξη των Ευρωπαϊκών ανώτατων ιδρυμάτων στα πλαίσια του  διεθνούς ανταγωνισμού,
  • Ενίσχυση των προτεραιοτήτων που αναφέρονται στα Ανακοινωθέν: “Increasing the impact of EU Development Policy. an agenda for change” and "European Higher Education in the World",
  • Ενίσχυση της διεθνοποίησης, της ποιότητας, των ίσης πρόσβασης και του εκσυγχρονισμού των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης των ιδρυμάτων εκτός Ευρώπης με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης στις Χώρες Εταίρους,
  • Προώθηση της ανάπτυξης και στόχων όπως και αρχών εξωτερικής πολιτικής συμπεριλαμβάνοντας εθνική κυριαρχία, κοινωνική συνοχή, ισότητα, σωστή γεωγραφική ισορροπία και διαφοροποίηση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις υπανάπτυκτες χώρες όπως επίσης και σε φοιτητές με χαμηλό οικονομικο-κοινωνικό υπόβαθρο και σε φοιτητές με ειδικές ανάγκες,
  • Προώθηση της μη τυπικής εκπαίδευσης και συνεργασίας στο χώρο της νεολαίας με τις Χώρες Εταίρους.

 

Ακολουθούν σχετικές οδηγίες και έντυπα: 

 

Συμπληρωματική Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας για το έτος 2016

 

Πρόσκληση  υποβολής προτάσεων 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Do's and Dont's for Applicants (HE INTL)-Nov2015-1

 

Erasmus+ Brochure International Dimension-2

 

Frequently Asked Questions

 

Χώρες Εταίροι κονδύλια και κινητικότητες

 

Proposal Draft

 

Inter-institutional agreement

 

Ποσά επιχορήγησης μετακινουμένων (φοιτητές και προσωπικό)

 

Τελ. ενημέρωση 20/09/2016