Διεθνείς συνεργασίες

Ο διεθνής προσανατολισμός του Πανεπιστημίου είναι εμφανής από την πληθώρα συνεργασιών με πολλούς γνωστούς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Ευρώπη και από τις δυνατότητες που παρέχει σε φοιτητές και προσωπικό μέσω της ενεργής συμμετοχής του σε προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγών.

Έρευνα: Τα ερευνητικά δίκτυα, ομάδες και σχέδια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εν ενεργεία στο Π.Κ. είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες των Σχολών και Τμημάτων 

Οι δυνατότητες έρευνας και παρεμφερείς εκπαιδευτικές/διδακτικές δυνατότητες πολλών ομάδων εντός του Πανεπιστημίου ενισχύονται και διευρύνονται μέσα από τη στενή συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας κι Έρευνας (ΙΤΕ

Εκπαίδευση: Το Πανεπιστήμιο έχει συνάψει περισσότερες από 300 διμερείς συμφωνίες με συνεργαζόμενα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Lifelong Learning Programme/Erasmus καθώς και με άλλους συνεργάτες στο διεθνές περιβάλλον, ενώ συμμετέχει και σε πλήθος προγραμμάτων εκπαίδευσης κι ανταλλαγών

Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει επίσης σε δίκτυα σχεδιασμένα να υποστηρίξουν επιστημονικές συνεργασίες, όπως για παράδειγμα το πρόσφατο Δίκτυο Νησιωτικών Πανεπιστημίων.

Πολιτική: Το Πανεπιστήμιο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων, οργανισμού με θεμελιώδη ρόλο εκπροσώπησης των ΑΕΙ στις συζητήσεις για τον πολιτικό σχεδιασμό του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Υπό κατασκευή βρίσκεται και μια κεντρική βάση δεδομένων των διεθνών συνεργασιών του Πανεπιστημίου στην εκπαίδευση και την έρευνα.
Εν τω μεταξύ, για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων.

Επιπλέον, θα εκτιμούσαμε τυχόν σχόλιά σας. 

Τελ. ενημέρωση 10/09/2016