Όμιλος ΟΠΑ

 

ΟΜΙΛΟΣ Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει στο πρόγραμμα «Όμιλος Πρακτικής Άσκησης Erasmus+» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 που απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και προσωπικό, οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του εξωτερικού.

 

Στον Όμιλο αυτόν, που συντονίζει  το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), συμμετέχουν επίσης το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

 

Βασικός σκοπός της λειτουργίας του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ είναι η δημιουργία δυνατοτήτων πρακτικής άσκησης φοιτητών σε επιχειρήσεις/οργανισμούς του εξωτερικού, με στόχο την απόκτηση πολύτιμης εργασιακής εμπειρίας, και η υποστήριξη της κινητικότητας προσωπικού για σύντομης διάρκειας διδασκαλία σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή της επιμόρφωσης.

 

Κεντρικό πυλώνα της αποτελεσματικής λειτουργίας του εν λόγω Ομίλου αποτελεί η δημιουργία πρότυπων διαδικασιών σε κάθε επίπεδο λειτουργίας, καθώς και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος κινητικότητας, το οποίο θα αξιοποιεί πλήρως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ιδρύματος που συμμετέχει. Απώτερος στόχος είναι η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών αλλά και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων. Επίσης, μεταξύ άλλων, αξιοποιείται το δίκτυο αποφοίτων των ιδρυμάτων, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις πρακτικής άσκησης, ενώ ενθαρρύνεται η κινητικότητα ατόμων με ειδικές ικανότητες.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης προσφέρονται καθ΄όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και είναι διαθέσιμες προς τους φοιτητές όλων των ιδρυμάτων που μετέχουν στον Όμιλο.

 

Επικοινωνία: http://www.uoc.gr/intrel/cat4-1/cat4-1.html 

 

 

Κινητικότητα φοιτητών για Πρακτική Άσκηση

 

Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία/Επιμόρφωση

 

 

 

 

 

Τελ. ενημέρωση 05/10/2016